මූලපරියාය වර්ගය

01 මූලපරියාය සූත්‍රය
02 සබ්බාසව සූත්‍රය
03 ධම්මදායාද සූත්‍රය
04 භයභේරව සූත්‍රය
05 අනඞ්ගණ සූත්‍රය
06 ආකඞ්‌ඛෙය්‍ය සූත්‍රය
07 වත්ථුපම සූත්‍රය
08 සල්ලේඛ සූත්‍රය
09 සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රය
10 සතිපට්ඨාන සූත්‍රය

****************

****************