අප සමග සම්බන්ධ වන්න

අප වෙත ලියන්න


ඔබට අප හා සම්බන්ධ වීමට, අපගෙන් තොරතුරු විමසීමට  දකුණු පස ඇති පෝරමය පුරවා එවන්න.

වැඩිදුර තොරතුරු


Contact Person : දිලීෂ ධනංජය

Email: info@dhammadeepa.lk

Phone: 071 9110100