ධර්ම දේශණා

සියළුම මාතෘකා

අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි

උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි

කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි

ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි

ගිහි පාර්ශවය

ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව

ධර්ම දේශණා

නා උයනේ අරියධම්ම හිමි

වෙනත්

වෙනත්

ස්වාමීන් වහන්සේලා

ධර්ම දේශණා

පංචසීලය මැනවින් ආරක්ෂා කිරීම සීලයේ පිහිටා කටයුතු කිරීම

පංචසීලය මැනවින් ආරක්ෂා කිරීම සීලයේ පිහිටා කටයුතු කිරීම

පංචසීලය මැනවින් ආරක්ෂා කිරීම සීලයේ පිහිටා කටයුතු කිරීම ගැන මැනවින් දැන ගැනීමට ශ්‍රවණය කරන්න පසුව අන් අයටත් ශ්‍රවණය කිරීම පිණිස share කරන්න. -පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් ...
ගරු සමින්ද රණසිංහ මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදු වන දහම් ගැටලු නිරාකරණය කිරීමේ වැඩසටහන් වල ඉතා වැදගත් ස්ථාන

ගරු සමින්ද රණසිංහ මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදු වන දහම් ගැටලු නිරාකරණය කිරීමේ වැඩසටහන් වල ඉතා වැදගත් ස්ථාන

ඔබ කෙරෙහි කරුණාවෙන් අද දින සිට ආතාපි දේශනා මාලාවේ විශේෂම වූ කාරණා වෙන වෙනම සහ සම්පූර්ණ දේශනා මාලාවක් මෙම album තුල ඔබ වෙනුවෙන් upload කිරීමට කටයුතු ...
සක්කායදිට්ඨිය ස්වභාවය

සක්කායදිට්ඨිය ස්වභාවය

පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනා ...
ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව දේශනා අංක 05

ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව දේශනා අංක 05

ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව මුලසිටම දේශනා ටික වලට වන්දීම සඳහා අනුපිලිවලින් ශ්‍රවණයකරන්න. ධම්ම නදී තිත්ථ ධර්ම දේශනා මාලාවේ ප්‍රධාන සංවිධායක මහතා වන සරත් ශාන්ත ...