විනය පිටකය

01 පාරාජිකපාලිය
02 පාචිත්තියපාළිය
03 මහාවග්ගපාලිය
04 චුල්ලවග්ගපාළිය
05 පරිවාර පාළි 1
06 පරිවාර පාළි 2

අභිධර්ම පිටකය

                         01 ධම්මසඞ්ගණීප්‍රකරණය                           02 විභඞ්ගප්‍රකරණය 1

                         03 විභඞ්ගප්‍රකරණය 2                                 04 කථාවස්‌තුප්‍රකරණය 1

                         05 කථාවස්‌තුප්‍රකරණය 2                            06 කථාවස්‌තුප්‍රකරණය 3

                         07 ධාතුකථා ප්‍රකරණය                                08 පුද්ගල ප්‍රඥප්ති ප්‍රකරණය

                         09 යමකප්‍රකරණය                                      10 පට්‌ඨානප්‍රකරණය 1

                         11 පට්‌ඨානප්‍රකරණය 2                               12 පට්‌ඨානප්‍රකරණය

***********************************

***********************************