01. කලාවක
02. ගංගෙයිය
03. පන්දර
04. තම්බ
05. පිංගල
06. ගන්ධ
07. මංගල.
08. හේම
09. උපෝසථ
10. ඡද්දන්ත

දළඳා මාළිගාවේ ඇත් පන්තිය

සිංහ රාජා
ඒකදන්තයා
ඉන්දි රාජා
සුමන
විජය රාජා
ජය රාජා
කදිරා
නාලක
මියන් රාජා
බුරුම රාජා
මිගාර
කාවේරි
නවම් රාජා
කණ්ඩුල