01 පොක්ඛරසාති බ්‍රාහ්මණ තුමා

හිමාලේ පොකුණක මහා විශාල නෙළුම් පොහොට්ටුවක් තුළ රන් පැහැයෙන් උප්පත්තිය ලැබූ අතර අසල ආරාමයක වාසය කළ තාපස තුමකු විසින් රැගෙනවිත් හදා වඩා පෝෂණය කළ උත්තම පින්වත් කතා පුවත

02 මහා පදුම දේවිය 

03 අම්බපාලී 

අඹ ගසක් මුල උපත ලැබීම