බක්කුල මහරහතන් වහන්සේ

අවුරුදු  160

අනුරුද්ධ මහා රහතන් වහන්සේ

අවුරුදු  150

මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ

අවුරුදු  120

ආනන්ද මහ රහතන් වහන්සේ

අවුරුදු  120

සබ්බකාමී මහරහතන් වහන්සේ

වස්       120

විශාකා මහා උපාසිකාව

අවුරුදු  120

බ්‍රහ්මායු බ්‍රාහ්මණ තමා

අවුරුදු  120

සේල බ්‍රාහ්මණ තුමා

අවුරුදු  120

පොක්ඛරසාති බ්‍රාහ්මන තුමා

අවුරුදු  120

බ්‍රාවාවී බ්‍රාහ්මණ තුමා

අවුරුදු  120