පින් කිරීමට අනවකාශ කල් අට

01 නරකයට වැටී සිටින කාලය
02 තිරිසන් ව සිටින කාලය
03 ප්‍රේත ව සිටින කාලය
04 සිත නැති කය පමණක් ඇති අසංඥ භවයට පැමිණ සිටින කාලය
05 බුදුවරයන් බුද්ධශ්‍රාවකයන් නො පැමිණෙන ප්‍ර‍ත්‍යන්ත ප්‍රදේශවල ඉපිද සිටින කාලය
06 මිථ්‍යාදෘෂ්ටිය ගෙන සිටින කාලය
07 හොඳ නරක තේරුම් ගත නොහැකි මෝඩයකු වී සිටින කාලය
08 අබුද්ධෝත්පාද කාලය ය යන මේ කාල අට පින් කිරීමට අවකාශ නො ලැබෙන කාලයෝ

මේ බුද්ධෝත්පාද කාලයේ මිනිසත් බව ලබා බුදුසස්න පවත්නා ප්‍රදේශවල වාසය කරන පින්වත්හු දුර්ලභ වූ අවස්ථාවක් ලබා සිටින්නෝ ය. මේ අගනා අවස්ථාව හිස් ව ඉක්ම යන්නට නොදී සෑම දෙනා ම එයින් ප්‍රයෝජන ගැනීම් වශයෙන් යහපත් ක්‍රියාවල යෙදී සගමොක් සැප ලබත්වා!