01  විශාල රූප දිව්‍ය රාජයා

රුවන්වැලි මහා සෑය

02  මහාසේන දිව්‍ය රාජයා

දීඝවාපි මහාසෑය

03  පෘථිවි පාල දිව්‍ය රාජයා

ථූපාරාම චෛත්‍යය

04  ඉන්දික දිව්‍ය රාජයා

මිරිසවැටි මහාසෑය

05  මහාඝෝෂ දිව්‍ය රාජයා

කතරගම කිරිවෙහෙර

06  මණිමේඛලා දෙව්දුව

තිස්සමහාරාමය

07  මහින්ද දිව්‍ය රාජයා

නාග මහා විහාරය

08  සුමන නාගරාජයා

මංගල මහා සෑය (සේරුවාවිල)