භාග්යවතුන් වහන්සේ ධර්මරත්නය ගුරුතැන්හි තැබූවාද

භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ පරම ආයුෂ අවුරුදු 120 ද