01 තණ්හංකර බුදු රජාණන් වහන්සේ

පිය රජු : සුනන්ද රජු
මව් දේවිය : මනෝනඤ දේවිය
දුෂ්කර ක්‍රියා කාලය : දින 07
බෝධිය : රුක් අත්තන බෝධිය

02 මේධංකර බුදු රජාණන් වහන්සේ

පිය රජු : සුදේව රජු
මව් දේවිය : යසෝධරා දේවිය
දුෂ්කර ක්‍රියා කාලය : දින 14
බෝධිය : කෑල නැමති බෝධිය

තණ්හංකර බුදුරජාණන් වහන්සේ
මේධංකර බුදුරජාණන් වහන්සේ
සරණංකර බුදුරජාණන් වහන්සේ
දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේ
කොණ්ඩඤ්ඤ බුදුරජාණන් වහන්සේ
මංගල බුදුරජාණන් වහන්සේ
සුමන බුදුරජාණන් වහන්සේ
රේවත බුදුරජාණන් වහන්සේ
සෝභිත බුදුරජාණන් වහන්සේ
අනෝමදස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ
පදුම බුදුරජාණන් වහන්සේ
නාරද බුදුරජාණන් වහන්සේ
පදුමුත්තර බුදුරජාණන් වහන්සේ
සුමේධ බුදුරජාණන් වහන්සේ
සුජත බුදුරජාණන් වහන්සේ
පියදස්සි බුදුරජාණන් වහන්සේ
අත්ථදස්සි බුදුරජාණන් වහන්සේ
ධම්මදස්සි බුදුරජාණන් වහන්සේ
සිද්ධත්ථ බුදුරජාණන් වහන්සේ
තිස්ස බුදුරජාණන් වහන්සේ
ඵුස්ස බුදුරජාණන් වහන්සේ
විපස්සි බුදුරජාණන් වහන්සේ
සිඛි බුදුරජාණන් වහන්සේ
වෙස්සභු බුදුරජාණන් වහන්සේ
කකුසන්ධ බුදුරජාණන් වහන්සේ
කොනගමන බුදුරජාණන් වහන්සේ
කස්සප බුදුරජාණන් වහන්සේ
ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ

තණ්හංකර බුදු රජාණන් වහන්සේ
පිය රජු : සුනන්ද රජු
මව් දේවිය : මනෝනඤ දේවිය
දුෂ්කර ක්‍රියා කාලය : දින 07
බෝධිය : රුක් අත්තන බෝධිය

මේධංකර බුදු රජාණන් වහන්සේ
පිය රජු : සුදේව රජු
මව් දේවිය : යසෝධරා දේවිය
දුෂ්කර ක්‍රියා කාලය : දින 14
බෝධිය : කෑල නැමති බෝධිය

සරණංකර බුදු රජාණන් වහන්සේ
පිය රජු : සුමංගල රජු
මව් දේවිය : යසවතී දේවිය
දුෂ්කර ක්‍රියා කාලය : මාස 01
බෝධිය : පුලිල නැමති බෝධිය

දීපංකර බුදු රජාණන් වහන්සේ
පිය රජු : සුදේව රජු
මව් දේවිය : සුමේධා දේවිය
දුෂ්කර ක්‍රියා කාලය : මාස 10
බෝධිය : පුලිල නැමති බෝධිය

කොණ්ඩඤ්ඤ බුදු රජාණන් වහන්සේ
පිය රජු : සුනන්ද රජු
මව් දේවිය : රම්යාවති දේවිය
දුෂ්කර ක්‍රියා කාලය : මාස 10
බෝධිය : සල් බෝධිය

මංගල බුදු රජාණන් වහන්සේ
පිය රජු : උත්තර රජු
මව් දේවිය : උත්තර දේවිය
දුෂ්කර ක්‍රියා කාලය : මාස 08
බෝධිය : නා බෝධිය

සුමන බුදු රජාණන් වහන්සේ
පිය රජු : සුදත්ත රජු
මව් දේවිය : සිරිමා දේවිය
දුෂ්කර ක්‍රියා කාලය : මාස 10
බෝධිය : නා බෝධිය

රේවත බුදු රජාණන් වහන්සේ
පිය රජු : විපුල රජු
මව් දේවිය : විපුල දේවිය
දුෂ්කර ක්‍රියා කාලය : මාස 07
බෝධිය : නා බෝධිය

සෝභිත බුදු රජාණන් වහන්සේ
පිය රජු : සුධම්ම රජු
මව් දේවිය : සුධම්ම දේවිය
දුෂ්කර ක්‍රියා කාලය : දින 07
බෝධිය : නා බෝධිය

අනෝමදස්සී බුදු රජාණන් වහන්සේ
පිය රජු : යසවන්න රජු
මව් දේවිය : යශෝධරා දේවිය
දුෂ්කර ක්‍රියා කාලය : මාස 01
බෝධිය : කුඹුක් බෝධිය

පදුම බුදු රජාණන් වහන්සේ
පිය රජු : සුදේව රජු
මව් දේවිය : අනෝමා දේවිය
දුෂ්කර ක්‍රියා කාලය : දින 07
බෝධිය : මුරුත බෝධිය

නාරද බුදු රජාණන් වහන්සේ
පිය රජු :
මව් දේවිය :
දුෂ්කර ක්‍රියා කාලය :
බෝධිය : මුරුත බෝධිය

පදුමුත්තර බුදු රජාණන් වහන්සේ
පිය රජු : ආනන්ද රජු
මව් දේවිය : සුජාතා දේවිය
දුෂ්කර ක්‍රියා කාලය : දින 07
බෝධිය : කිරිපලුබෝධිය

සුමේධ බුදු රජාණන් වහන්සේ
පිය රජු : සුදත්ත රජු
මව් දේවිය : සුමනා දේවිය
දුෂ්කර ක්‍රියා කාලය : මාස 08
බෝධිය : බක්මී බෝධිය

සුජාත බුදු රජාණන් වහන්සේ
පිය රජු : උද්ගත රජු
මව් දේවිය : ප්‍රභාවතී දේවිය
දුෂ්කර ක්‍රියා කාලය : මාස 10
බෝධිය : හුණ බෝධිය

පියදස්සි බුදු රජාණන් වහන්සේ
පිය රජු : සුදත්ත රජු
මව් දේවිය : සුවේන්ද්‍ර දේවිය
දුෂ්කර ක්‍රියා කාලය : මාස 01
බෝධිය : කුඹුක් බෝධිය

අත්ථදස්සි බුදු රජාණන් වහන්සේ
පිය රජු : සාගර රජු
මව් දේවිය : සුදර්ශණා දේවිය
දුෂ්කර ක්‍රියා කාලය : මාස 08
බෝධිය : සපු බෝධිය

ධම්මදස්සි බුදු රජාණන් වහන්සේ
පිය රජු : සරණ රජු
මව් දේවිය : සුනන්ද දේවිය
දුෂ්කර ක්‍රියා කාලය : දින 07
බෝධිය : කරවි බෝධිය

සිද්ධත්ථ බුදු රජාණන් වහන්සේ
පිය රජු : උදේනි රජු
මව් දේවිය : සුප්පා දේවිය
දුෂ්කර ක්‍රියා කාලය : මාස 10
බෝධිය : කිණිහිර බෝධිය

තිස්ස බුදු රජාණන් වහන්සේ
පිය රජු : ජනසන්ධ රජු
මව් දේවිය : පදුමා දේවිය
දුෂ්කර ක්‍රියා කාලය : මාස 08
බෝධිය : කොහොඹ බෝධිය

ඵුස්ස බුදු රජාණන් වහන්සේ
පිය රජු : ජයසේන රජු
මව් දේවිය : සිරිමා දේවිය
දුෂ්කර ක්‍රියා කාලය : මාස 06
බෝධිය : නෙල්ලි බෝධිය

විපස්සි බුදු රජාණන් වහන්සේ
පිය රජු : බන්දුන්තු රජු
මව් දේවිය : මදුමති දේවිය
දුෂ්කර ක්‍රියා කාලය : මාස 08
බෝධිය : පලොල් බෝධිය

සිඛි බුදු රජාණන් වහන්සේ
පිය රජු : අරුණවන්තු රජු
මව් දේවිය : ප්‍රභාවතී දේවිය
දුෂ්කර ක්‍රියා කාලය : මාස 08
බෝධිය : අඹ බෝධිය

වෙස්සභු බුදු රජාණන් වහන්සේ
පිය රජු : සුප්පාසික රජු
මව් දේවිය : යසවති දේවිය
දුෂ්කර ක්‍රියා කාලය : මාස 06
බෝධිය : සල් බෝධිය

කකුසඳ බුදු රජාණන් වහන්සේ
පිය රජු : ඛේම රජු
මව් දේවිය : විශාකා දේවිය
දුෂ්කර ක්‍රියා කාලය : මාස 10
බෝධිය : බක් බෝධිය

කෝණාගම බුදු රජාණන් වහන්සේ
පිය රජු : යඤ්ඤදත්ත රජු
මව් දේවිය : උත්තරා දේවිය
දුෂ්කර ක්‍රියා කාලය : මාස 06
බෝධිය : දිඹුල් බෝධිය

කස්සප බුදු රජාණන් වහන්සේ
පිය රජු : බ්‍රහ්මදත්ත රජු
මව් දේවිය : ධනවති දේවිය
දුෂ්කර ක්‍රියා කාලය : දින 07
බෝධිය : නුග බෝධිය

ගෞතම බුදු රජාණන් වහන්සේ
පිය රජු : සුද්ධෝදන රජු
මව් දේවිය : මහාමායා දේවිය
දුෂ්කර ක්‍රියා කාලය : වසර 06
බෝධිය : ඇසතු බෝධිය