01 දීඝ නිකාය

02 මජ්ජිම නිකාය
03 සංයයුක්ත නිකාය
04 අංගුත්තර නිකාය
05 ඛුද්දක නිකාය

ආරණ්‍ය සේනාසන වන සෙනසුන්

ape pudabim ape pudabima temple අපෙ පුදබිම්

Dhamma Book Library දහම් පුස්තකාලය

දිනෙන් දින එකතු වන නවතම ධර්ම දේශණා

ස්වාමීන් වහන්සේලා විසින් දේශිත ධර්ම දේශනා

ත්‍රිපිටකය අනුව ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට පිවිසෙන්න

Untitled-1Untitled-1
tDownload-kb
Untitled-1Untitled-1