සූත්‍ර විග්‍රහයන් – Sutta Vgraha

සූත්‍ර විග්‍රහයන්

May 21, 2022

Mahaa Samaya Sutta මහා සමය සූත්‍රය 05

May 21, 2022

Mahaa Samaya Sutta මහා සමය සූත්‍රය 04

May 21, 2022

Mahaa Samaya Sutta මහා සමය සූත්‍රය 03

May 21, 2022

Mahaa Samaya Sutta මහා සමය සූත්‍රය 02

May 21, 2022

Mahaa Samaya Sutta මහා සමය සූත්‍රය 01

May 21, 2022

Mahaa Samaya Sutta මහා සමය සූත්‍රය 04

May 21, 2022

Mahaa Samaya Sutta මහා සමය සූත්‍රය 03

May 21, 2022

Mahaa Samaya Sutta මහා සමය සූත්‍රය 02

May 21, 2022

Mahaa Samaya Sutta මහා සමය සූත්‍රය 01

Donations
You cannot copy content of this page