01 පීඨ වර්ගය

1.1. පළමු වැනි පීඨවිමාන යි

1.2. ද්විතීය පීඨවිමාන යි

1.3. තෘතීය පීඨවිමාන යි

1.4. චතුර්ථ පීඨවිමාන යි

1.5. කුඤ්ජරවිමාන යි

1.6. ප්‍රථම නාවාවිමාන යි

1.7. ද්විතීය නාවාවිමාන යි

1.8. තෘතීය නාවාවිමාන යි

1.9. දීපවිමාන යි

1.10. තිලදක්ෂිණාවිමාන යි

1.11. පතිව්‍රතාවිමාන යි

1.12. ද්විතීය පතිව්‍රතා විමාන යි

1.13. ප්‍රථම සුණිසාවිමාන යි

1.14. ද්විතීය සුණිසාවිමාන යි

1.15. උත්තරාවිමාන යි

1.16. සිරිමාවිමාන යි

1.17. කෙසකාරීවිමාන යි

02 චිත්‌තලතා වර්ගය

2.1. දාසි විමාන යි

2.2. ලඛුමා විමාන යි

2.3. ආචාමදායිකා විමාන යි

2.4. චණ්‌ඩාලි විමාන යි

2.5. භද්‌දිත්‌ථි විමාන යි

2.6. සොණදින්‌නා විමාන යි

2.7. උපොසථා විමාන යි

2.8. සද්‌ධා විමාන යි

2.9. සුනන්දා විමාන යි

2.10. භික්‌ඛාදායිකා විමාන යි

2.11. දුතිය භික්‌ඛාදායිකා විමාන යි

03 පාරිච්‌ඡත්‌තක වර්ගය

3.1. උළාර විමාන යි

3.2. උච්‌ඡුදායිකා විමාන යි

3.3. පල්‌ලඞ්‌ක විමාන යි

3.4. ලතා විමාන යි

3.5. ගුත්‌තිල විමාන යි

3.6. දද්‌දල්‌ල විමාන යි

3.7. පෙසවතී විමාන යි

3.8. මල්‌ලිකා විමානය යි

3.9. විසාලක්‌ඛි විමාන යි

3.10. පාරිච්‌ඡත්‌තක විමාන යි

04 මඤ්‌ජිට්‌ඨක වර්ගය

4.1. මඤ්ජෙට්ඨක විමාන යි

4.2. පහස්සර විමාන යි

4.3. නාග විමාන යි

4.4. අලොමා විමාන යි

4.5. කඤ්‌ජිකදායිකා විමාන යි

4.6. විහාර විමාන යි

4.7. චතුරිත්‌ථි විමාන යි

4.8. අම්‌බ විමාන යි

4.9. පීත විමාන යි

4.10. උච්‌ඡු විමාන යි

4.11. වන්‌දන විමාන යි

4.12. රජ්‌ජුමාලා විමාන යි

05 මහාරථ වර්ගය

5.1. මණ්‌ඩූක දෙවපුත්‌ත විමාන යි

5.2. රේවතී විමාන යි

5.3. ඡත්‌ත මාණවක විමාන යි

5.4. කක්‌කටකරස දායක විමාන යි

5.5. ද්‌වාරපාලක විමාන යි

5.6. කරණීය විමාන යි

5.7. දුතිය කරණීය විමාන යි

5.8. සූචි විමාන යි

5.9. ද්වතීය සූචි විමාන යි

5.10. නාග විමාන යි

5.11. ද්වතීය නාග විමාන යි

5.12. තෘතීය නාග විමාන යි

5.13. චූළරථ විමාන යි

5.14. මහාරථ විමාන යි

06 පායාසි වර්ගය

6.1. අගාරිය විමාන යි

6.2. දුතිය අගාරිය විමාන යි

6.3. ඵලදායක විමාන යි

6.4. පඨම උපස්‌සයදායක විමාන යි

6.5. දුතිය උපස්‌සයදායක විමාන යි

6.6. භික්‌ඛාදායක විමාන යි

6.7. යවපාලක විමාන යි

6.8. පඨමකුණ්‌ඩලී විමාන යි

6.9. දුතියකුණ්‌ඩලී විමාන යි

6.10. උත්‌තර විමාන යි

07 සුනික්‌ඛිත්‌ත වර්ගය

7.1. චිත්‍රලතා විමාන යි

7.2. නන්‌දන විමාන යි

7.3. මණිථූණ විමාන යි

7.4. සුවණ්‌ණ විමාන යි

7.5. අම්‌බ විමාන යි

7.6. ගෝපාල විමාන යි

7.7. කන්ථක විමාන යි

7.8. අනේකවණ්‌ණ විමාන යි

7.9. මට්‌ඨකුණ්‌ඩලී විමාන යි

7.10. සෙරීස්සක විමාන යි

7.11. සුනික්‌ඛිත්‌ත විමාන යි

01 පීඨ වර්ගය

01 පීඨ වර්ගය

1.1. පළමු වැනි පීඨවිමාන යි

1.2. ද්විතීය පීඨවිමාන යි

1.3. තෘතීය පීඨවිමාන යි

1.4. චතුර්ථ පීඨවිමාන යි

1.5. කුඤ්ජරවිමාන යි

1.6. ප්‍රථම නාවාවිමාන යි

1.7. ද්විතීය නාවාවිමාන යි

1.8. තෘතීය නාවාවිමාන යි

1.9. දීපවිමාන යි

1.10. තිලදක්ෂිණාවිමාන යි

1.11. පතිව්‍රතාවිමාන යි

1.12. ද්විතීය පතිව්‍රතා විමාන යි

1.13. ප්‍රථම සුණිසාවිමාන යි

1.14. ද්විතීය සුණිසාවිමාන යි

1.15. උත්තරාවිමාන යි

1.16. සිරිමාවිමාන යි

1.17. කෙසකාරීවිමාන යි

02 චිත්‌තලතා වර්ගය

02 චිත්‌තලතා වර්ගය

2.1. දාසි විමාන යි

2.2. ලඛුමා විමාන යි

2.3. ආචාමදායිකා විමාන යි

2.4. චණ්‌ඩාලි විමාන යි

2.5. භද්‌දිත්‌ථි විමාන යි

2.6. සොණදින්‌නා විමාන යි

2.7. උපොසථා විමාන යි

2.8. සද්‌ධා විමාන යි

2.9. සුනන්දා විමාන යි

2.10. භික්‌ඛාදායිකා විමාන යි

2.11. දුතිය භික්‌ඛාදායිකා විමාන යි

03 පාරිච්‌ඡත්‌තක වර්ගය

03 පාරිච්‌ඡත්‌තක වර්ගය

3.1. උළාර විමාන යි

3.2. උච්‌ඡුදායිකා විමාන යි

3.3. පල්‌ලඞ්‌ක විමාන යි

3.4. ලතා විමාන යි

3.5. ගුත්‌තිල විමාන යි

3.6. දද්‌දල්‌ල විමාන යි

3.7. පෙසවතී විමාන යි

3.8. මල්‌ලිකා විමානය යි

3.9. විසාලක්‌ඛි විමාන යි

3.10. පාරිච්‌ඡත්‌තක විමාන යි

04 මඤ්‌ජිට්‌ඨක වර්ගය

04 මඤ්‌ජිට්‌ඨක වර්ගය

4.1. මඤ්ජෙට්ඨක විමාන යි

4.2. පහස්සර විමාන යි

4.3. නාග විමාන යි

4.4. අලොමා විමාන යි

4.5. කඤ්‌ජිකදායිකා විමාන යි

4.6. විහාර විමාන යි

4.7. චතුරිත්‌ථි විමාන යි

4.8. අම්‌බ විමාන යි

4.9. පීත විමාන යි

4.10. උච්‌ඡු විමාන යි

4.11. වන්‌දන විමාන යි

4.12. රජ්‌ජුමාලා විමාන යි

05 මහාරථ වර්ගය

05 මහාරථ වර්ගය

5.1. මණ්‌ඩූක දෙවපුත්‌ත විමාන යි

5.2. රේවතී විමාන යි

5.3. ඡත්‌ත මාණවක විමාන යි

5.4. කක්‌කටකරස දායක විමාන යි

5.5. ද්‌වාරපාලක විමාන යි

5.6. කරණීය විමාන යි

5.7. දුතිය කරණීය විමාන යි

5.8. සූචි විමාන යි

5.9. ද්වතීය සූචි විමාන යි

5.10. නාග විමාන යි

5.11. ද්වතීය නාග විමාන යි

5.12. තෘතීය නාග විමාන යි

5.13. චූළරථ විමාන යි

5.14. මහාරථ විමාන යි

06 පායාසි වර්ගය

06 පායාසි වර්ගය

6.1. අගාරිය විමාන යි

6.2. දුතිය අගාරිය විමාන යි

6.3. ඵලදායක විමාන යි

6.4. පඨම උපස්‌සයදායක විමාන යි

6.5. දුතිය උපස්‌සයදායක විමාන යි

6.6. භික්‌ඛාදායක විමාන යි

6.7. යවපාලක විමාන යි

6.8. පඨමකුණ්‌ඩලී විමාන යි

6.9. දුතියකුණ්‌ඩලී විමාන යි

6.10. උත්‌තර විමාන යි

07 සුනික්‌ඛිත්‌ත වර්ගය

07 සුනික්‌ඛිත්‌ත වර්ගය

7.1. චිත්‍රලතා විමාන යි

7.2. නන්‌දන විමාන යි

7.3. මණිථූණ විමාන යි

7.4. සුවණ්‌ණ විමාන යි

7.5. අම්‌බ විමාන යි

7.6. ගෝපාල විමාන යි

7.7. කන්ථක විමාන යි

7.8. අනේකවණ්‌ණ විමාන යි

7.9. මට්‌ඨකුණ්‌ඩලී විමාන යි

7.10. සෙරීස්සක විමාන යි

7.11. සුනික්‌ඛිත්‌ත විමාන යි