විභඞ්‌ග වර්ගය

01 භද්දේකරත්ත සූත්‍රය
02 ආනන්ද භද්දේකරත්ත සූත්‍රය
03 මහාකච්චාන භද්දේකරත්ත සූත්‍රය
04 ලොමසකඞ්ගිය භද්දේකරත්ත සූත්‍රය
05 චූළකම්මවිභඞ්ග සූත්‍රය
06 මහාකම්මවිභඞ්ග සූත්‍රය
07 සළායතනවිභඞ්ග සූත්‍රය
08 උද්දේසවිභඞ්ග සූත්‍රය
09 අරණවිභඞ්ග සූත්‍රය
10 ධාතුවිභඞ්ග සූත්‍රය
11 සච්චවිභඞ්ග සූත්‍රය
12 දක්ඛිණාවිභඞ්ග සූත්‍රය