Vihadga Waggaya

විභඞ්‌ග වර්ගය

01 භද්දේකරත්ත සූත්‍රය
02 ආනන්ද භද්දේකරත්ත සූත්‍රය
03 මහාකච්චාන භද්දේකරත්ත සූත්‍රය
04 ලොමසකඞ්ගිය භද්දේකරත්ත සූත්‍රය
05 චූළකම්මවිභඞ්ග සූත්‍රය
06 මහාකම්මවිභඞ්ග සූත්‍රය
07 සළායතනවිභඞ්ග සූත්‍රය
08 උද්දේසවිභඞ්ග සූත්‍රය
09 අරණවිභඞ්ග සූත්‍රය
10 ධාතුවිභඞ්ග සූත්‍රය
11 සච්චවිභඞ්ග සූත්‍රය
12 දක්ඛිණාවිභඞ්ග සූත්‍රය

Donations

You cannot copy content of this page