සුඤ්‌ඤත වර්ගය

01 චූළසුඤ්ඤත සූත්‍රය
02 මහාසුඤ්ඤත සූත්‍රය
03 අච්ඡරියබ්භුත සූත්‍රය
04 බක්කුල සූත්‍රය
05 දන්තභූමි සූත්‍රය
06 භූමිජ සූත්‍රය
07 අනුරුද්ධ සූත්‍රය
08 උපක්කිලේස සූත්‍රය
09 බාලපණ්ඩිත සූත්‍රය
10 දේවදූත සූත්‍රය

***********

***********