ස්ථානය   –  අංග රට චම්පා නුවර ගග්ගරා පොකුණ අසබඩ

සෝණදණ්ඩ බමුණා ඇතුළු පිරිස අරබයා.

සෝණදණ්ඩ බමුණා විසින් බුදුගුණ වර්ණනා කිරම

අතිපූජ්‍ය මහාචාර්ය්‍ය කඹුරුපිටියේ වනරතන මහනායක හිමියන්ගෙ විග්‍රහය

Kaburupitiye-Wanarathana-Mahanayak