සගාථා වර්ගය

දේවතා සංයුත්‌තය
දේවපුත්‌ත සංයුත්‌තය
කෝසල සංයුත්‌තය
මාර සංයුත්‌තය
භික්‌ඛුනී සංයුත්‌තය
බ්‍රහ්‌ම සංයුත්‌තය
බ්‍රාහ්‌මණ සංයුත්‌තය
වඞ්‌ගීස සංයුත්‌තය
වන සංයුත්‌තය
යක්‌ඛ සංයුත්‌තය
සක්‌ක සංයුත්‌තය

***************

***************

*******

නිදාන වර්ගය

අභිසමය සංයුක්තය
ධාතු සංයුක්තය
අනමතග්ග සංයුක්තය
කස්සප සංයුක්තය
ලාභසක්කාර සංයුක්තය
රාහුල සංයුක්තය
ලක්ඛණ සංයුක්තය
ඕපම්ම සංයුක්තය
භික්ඛු සංයුක්තය
***************
***************
***************
***************

***********

ඛන්ධ වර්ග

ඛන්ධ සංයුක්තය
රාධ සංයුක්තය
දිට්ඨි සංයුක්තය
ඔක්කන්ති සංයුක්තය
උප්පාද සංයුක්තය
කිලේස සංයුක්තය
සාරිපුත්ත සංයුක්තය

***********
නාග සංයුක්තය
සුපණ්ණ සංයුක්තය
ගන්ධබ්බ සංයුක්තය
වලාහක සංයුක්තය
වච්ඡගොත්ත සංයුක්තය
ඣාන සංයුක්තය

සළායතන වර්ගය

සළායතන සංයුක්තය
වේදනා සංයුක්තය
මාතුගාම සංයුක්තය
ජම්බුඛාදක සංයුක්තය
සාමණ්ඩකානි සංයුක්තය
මොග්ගල්ලාන සංයුක්තය
චිත්ත සංයුක්තය

ගාමණී සංයුක්තය
අසඞ්ඛත සංයුක්තය
අඛ්‍යාකත සංයුක්තය

***********

මහා වර්ගය

මග්ග සංයුක්තය
බොජ්ඣඞ්ග සංයුක්තය
සතිපට්ඨාන සංයුක්තය
ඉන්ද්‍රිය සංයුක්තය
සම්මප්පධාන සංයුක්තය
බල සංයුක්තය
ඉද්ධිපාද සංයුක්තය
අනුරුද්ධ සංයුක්තය
ඣාන සංයුක්තය
ආනාපාන සංයුක්තය
සෝතාපත්ති සංයුක්තය
සච්ච සංයුක්තය