ස්ථානය   –    රජගහ නුවර වේළුවනාරාමය

අජාසත්ත රජතුමා අරමුණු කරගෙන කරන ලද දේශනාව ශ්‍රමණ ඵල සහ පවිදි ජීවිතයේ ඇති වටිනාකම

පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන්ගේ විග්‍රහය

පූජ්‍ය මීගොඩ සුඛිත හිමියන්ගේ විග්‍රහය