රාජ වර්ගය

01 ඝටීකාර සූත්‍රය
02 රට්ඨපාල සූත්‍රය
03 මඛාදේව සූත්‍රය
04 මධුර සූත්‍රය
05 බෝධිරාජකුමාර සූත්‍රය
06 අඞ්ගුලිමාල සූත්‍රය
07 පියජාතික සූත්‍රය
08 බාහිතික සූත්‍රය
09 ධම්මචේතිය සූත්‍රය
10 කණ්ණකත්ථල සූත්‍රය

************

************