පූජා වට්ටි වල පලතුරු පූජා කරහම දෙවියෝ පිහිට වෙයි ද
පූජා වට්ටි වල පලතුරු පූජා කරහම දෙවියෝ පිහිට වෙයි ද

පූජා වට්ටි වල පලතුරු පූජා කරහම දෙවියෝ පිහිට වෙයි ද

December 8, 2021
Published by: Dhamma Deepa

316 Views

 
සම්පූර්ණ දේශනාව  Link

Dhamma Deepa