පිංකම් දැන්වීම් පුවරුව Pinkam

මිල්ලවිටිය ශ්රී විද්යාවර්ධන පිරිවෙන් විහාරස්ථානය මගින් සංවිධානය කරනු ලබයි

2022 – 04 – 23       06.30 PM    

“සසුන් කෙත අස්වද්දමු”සමූහය විසින් මේ පිංකමේ සංවිධානය කරනු ලබයි.
පින් කැමති සැදැහැත්තෝ සැදැහැ සිතින් පේ වෙත්වා…!

2022 – 06 – 15       04.00 PM    

Dhamma Deepa