පරිබ්බාජක වර්ගය

01 තේවිජ්ජවච්ඡගොත්ත සූත්‍රය
02 අග්ගිවච්ඡගොත්ත සූත්‍රය
03 මහාවච්ඡගොත්ත සූත්‍රය
04 දීඝනඛ සූත්‍රය
05 මාගන්දිය සූත්‍රය
06 සන්දක සූත්‍රය
07 මහා සකුලුදායී සූත්‍රය
08 සමණමණ්ඩිකා සූත්‍රය
09 චූළසකුලුදායි සූත්‍රය
10 වෙඛනස්ස සූත්‍රය

***********

***********