ඕපම්ම වර්ගය

01 කකචූපම සූත්‍රය
02 අලගද්දූපම සූත්‍රය
03 වම්මික සූත්‍රය
04 රථවිනීත සූත්‍රය
05 නිවාප සූත්‍රය
06 අරියපරියේසන සූත්‍රය
07 චූළහත්ථිපදෝපම සූත්‍රය
08 මහාහත්ථිපදෝපම සූත්‍රය
09 මහාසාරෝපම සූත්‍රය
10 චූළසාරෝපම සූත්‍රය

***************

***************