මහා යමක වර්ගය

01 චූළගෝසිඞ්ග සූත්‍රය
02 මහාගෝසිඞ්ග සූත්‍රය
03 මහාගෝපාලක සූත්‍රය
04 චූළගෝපාලක සූත්‍රය
05 චූළසච්චක සූත්‍රය
06 මහාසච්චක සූත්‍රය
07 චූළතණ්හාසඞ්ඛය සූත්‍රය
08 මහාතණ්හාසඞ්ඛය සූත්‍රය
09 මහාඅස්සපුර සූත්‍රය
10 චූළඅස්සපුර සූත්‍රය

************

************