මහා සුපිණ සුත්‍රය ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා  Ven Aluthgama Paghnasara Thero
මහා සුපිණ සුත්‍රය ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා  Ven Aluthgama Paghnasara Thero

Mahaa Supina Sutta මහා සුපිණ සුත්‍රය

November 10, 2021
Published by: dana

37 Views

 

DownloadMp3 Listening    Mp3ශ්‍රවණය සදහා