බ්‍රාහ්මණ වර්ගය

01 දේවදහ සූත්‍රය
02 පඤ්චත්තය සූත්‍රය
03 කින්ති සූත්‍රය
04 සාමගාම සූත්‍රය
05 සුනක්ඛත්ත සූත්‍රය
06 ආනෙඤ්ජසප්පාය සූත්‍රය
07 ගණකමොග්ගල්ලාන සූත්‍රය
08 ගෝපකමොග්ගල්ලාන සූත්‍රය
09 මහාපුණ්ණම සූත්‍රය
10 චූළපුණ්ණම සූත්‍රය

*************

*************