චූල යමක වර්ගය

01 සාලෙය්‍යක සූත්‍රය
02 වේරඤ්ජක සූත්‍රය
03 මහාවේදල්ල සූත්‍රය
04 චූළවේදල්ල සූත්‍රය
05 චූළධම්මසමාදාන සූත්‍රය
06 මහාධම්මසමාදාන සූත්‍රය
07 විමංසක සූත්‍රය
08 කෝසම්බිය සූත්‍රය
09 බ්‍රහ්මනිමන්තනික සූත්‍රය
10 මාරතජ්ජනිය සූත්‍රය

****************

***************