බ්‍රාහ්මණ වර්ගය

01 බ්‍රහ්මායු සූත්‍රය
02 සේල සූත්‍රය
03 අස්සලායන සූත්‍රය
04 ඝොටමුඛ සූත්‍රය
05 චඞ්කී සූත්‍රය
06 ඒසුකාරී සූත්‍රය
07 ධනඤ්ජානි සූත්‍රය
08 වාසෙට්ඨ සූත්‍රය
09 සුභ සූත්‍රය
10 සඞ්ගාරව සූත්‍රය

***************

***************