භික්ඛු වර්ගය

01 අම්බලට්ඨිකරාහුලෝවාද සූත්‍රය
02 මහාරාහුලෝවාද සූත්‍රය
03 චූළමාලුඞ්ක්‍ය සූත්‍රය
04 මහාමාලුඞ්ක්‍ය සූත්‍රය
05 භද්දාලි සූත්‍රය
06 ලටුකිකෝපම සූත්‍රය
07 චාතුම සූත්‍රය
08 නළකපාන සූත්‍රය
09 ගුලිස්සානි සූත්‍රය
10 කීටාගිරි සූත්‍රය

*************

**************