අනුපද වර්ගය

01 අනුපද සූත්‍රය
02 ඡබ්බිසෝධන සූත්‍රය
03 සප්පුරිස සූත්‍රය
04 සේවිතබ්බාසේවිතබ්බ සූත්‍රය
05 බහුධාතුක සූත්‍රය
06 ඉසිගිලි සූත්‍රය
07 මහාචත්තාරීසක සූත්‍රය
08 ආනාපානසති සූත්‍රය
09 කායගතාසති සූත්‍රය
10 සංඛාරුප්පත්ති සූත්‍රය

**************

**************