එකක නිපාතය

01 චිත්තපරියාදාන වර්ගය
02 නීවරණප්‍රහාණ වර්ගය
03 අකර්මණ්‍ය වර්ගය
04 අදන්ත වර්ගය
05 ශුක වර්ගය
06 ප්‍රභාස්වර වර්ගය
07 වීර්යාරම්හ වර්ගය
08 කල්‍යාණමිත්‍ර වර්ගය
09 ප්‍රමාද වර්ගය
10 ආධ්‍යාත්මික වර්ගය
11 අධම්ම වර්ගය
12 අනාපත්ති වර්ගය
13 ඒකපුග්ගල වර්ගය
14 එතදග්ග පාළිය
15 අට්ඨාන පාළිය
16 ඒකධම්ම පාළිය
උද්දාන ගාථා

*************

දුක නිපාතය

01 දුක නිපාතය
02 වස්සූපනායිකා වර්ගය
02 අධිකරණ වර්ගය
04 බාල වර්ගය
05 සමචිත්‌ත වර්ගය
06 පරිස වර්ගය
07 පුග්‌ගල වර්ගය
08 සුඛ වර්ගය
09 සනිමිත්‌ත වර්ගය
10 ධර්ම වර්ගය
11 බාල වර්ගය
12 ආසා වර්ගය
13 ආයාචන වර්ගය
14 දාන වර්ගය
15 සන්‌ථාර වර්ගය
16 සමාපත්‌ති වර්ගය
17 ක්‍රෝධ වර්ගය
18 සතළොස්වනවග
උද්දාන ගාථා

තික නිපාතය

01 බාල වර්ගය
02 රථකාර වර්ගය
03 පුග්‌ගල වර්ගය
04 දේවදූත වර්ගය
05 චූල වර්ගය
(06) 1 බ්‍රාහ්‌මණ වර්ගය
(07) 2 මහා වර්ගය
(08) 3 ආනන්‌ද වර්ගය
(09) 4 ශ්‍රමණ වර්ගය
(10) 5 ලෝණඵල වර්ගය
(11) 1 සම්‌බෝධි වර්ගය
(12) 2 ආපායික වර්ගය
(13) 3 භරණ්ඩු වර්ගය
(14) 4 යෝධාජීව වර්ගය
(15) 5 මඞ්‌ගල වර්ගය
(16) 6 පටිපදා වර්ගය
(17) 7 කම්‌මපථ පෙය්‍යාලය
(18) 8 රාගපෙය්‍යාලය
උද්දාන ගාථා

චතුක්ක නිපාතය

01 භණ්‌ඩගාම වර්ගය
02 චර වර්ගය
03 උරුවෙල වර්ගය
04 චක්‌ක වර්ගය
05 රෝහිතස්‌ස වර්ගය
(6) 1 පුඤ්‌ඤාභිසන්‌ද වර්ගය
(7) 2 පත්‌තකම්‌ම වර්ගය
(8) 3 අපණ්‌ණක වර්ගය
(9) 4 මචල වර්ගය
(10) 5 අසුර වර්ගය
(11) 1 වලාහක වර්ගය
(12) 2 කේසි වර්ගය
(13) 3 භය වර්ගය
(14) 4 පුග්‌ගල වර්ගය
(15) 5 ආභා වර්ගය
(16) 1 ඉන්‌ද්‍රිය වර්ගය
(17) 2 පතිපදා වර්ගය
(18) 3 සඤ්‌චෙතනිය වර්ගය
(19) 4 බ්‍රාහ්‌මණ වර්ගය
(20) 5 මහා වර්ගය
(21) 1 සප්‌පුරිස වර්ගය
(22) 2 පරිසසෝභන වර්ගය
(23) 3 සුචරිත වර්ගය
(24) 4 කර්ම වර්ගය
(25) 5 ආපත්‌තිභය වර්ගය
(26) 6 අභිඤ්‌ඤා වර්ගය
(27) 7 කම්‌මපථ වර්ගය
(28) 8 රාගපෙය්‍යාලය

පඤ්චක නිපාතය

01 සේඛබල වර්ගය
02 බල වර්ගය
03 පඤ්‌චඞ්‌ගික වර්ගය
04 සුමනා වර්ගය
05 මුණ්‌ඩරාජ වර්ගය
(6) 1 නීවරණ වර්ගය
(7) 2 සඤ්‌ඤා වර්ගය
(8) 3 අනාගතභය වර්ගය
(9) 4 ථෙර වර්ගය
(10) 5 කකුධ වර්ගය
(11) 1 ඵාසු විහාර වර්ගය
(12) 2 අන්‌ධකවින්‌ද වර්ගය
(13) 3 ගිලාන වර්ගය
(14) 4 රාජ වර්ගය
(15) 5 තිකණ්‌ඩකී වර්ගය
(16) 1 සද්‌ධම්‌ම වර්ගය
(17) 2 ආඝාත වර්ගය
(18) 3 උපාසක වර්ගය
(19) 4 අරඤ්‌ඤක වර්ගය
(20) 5 සෝණ වර්ගය
(21) 1 කිම්බිල වර්ගය
(22) 2 අක්‌කෝසක වර්ගය
(23) 3 දීඝචාරික වර්ගය
(24) 4 ආවාසික වර්ගය
(25) 5 දුච්‌චරිත වර්ගය
(26) 6 උපසම්‌පදා වර්ගය
වර්ගාතිරෙක සූත්‍ර
රාගදිපෙය්‍යාලය

ඡක්ක නිපාතය

01 ආහුනෙය්‍ය වර්ගය
02 සාරණීය වර්ගය
03 අනුත්‌තරිය වර්ගය
04 දේවතා වර්ගය
05 ධම්‌මික වර්ගය
06 මහා වර්ගය
07 අනාගාමී වර්ගය
08 අරහත්‌ත වර්ගය
09 සීති වර්ගය
10 ආනිසංස වර්ගය
11 තික වර්ගය
12 සාමඤ්‌ඤ වර්ගය
13 රාගපෙය්‍යාලය

සත්තක නිපාතය

01 ධන වර්ගය
02 අනුසය වර්ගය
03 වජ්‌ජිසත්‌තක වර්ගය
04 දේවතා වර්ගය
05 මහායඤ්‌ඤ වර්ගය
06 අව්‍යාකත වර්ගය
07 මහා වර්ගය
08 විනය වර්ගය
09 සමණ වර්ගය
10 ආහුනෙය්‍ය වර්ගය
11 රාගපෙය්‍යාලය

********

අට්ඨක නිපාතය

01 මෙත්‌තා වර්ගය
02 මහා වර්ගය
03 ගහපති වර්ගය
04 දාන වර්ගය
05 උපෝසථ වර්ගය
(6) 1 ගෝතමී වර්ගය
(7) 2 චාපාල වර්ගය
(8) 3 යමක වර්ගය
(9) 4 සති වර්ගය
(10) 5 සාමඤ්‌ඤ වර්ගය
(11) රාගපෙය්‍යාලය

**************

නවක නිපාතය

01 සම්‌බෝධි වර්ගය
02 සීහනාද වර්ගය
03 සත්‌තාවාස වර්ගය
04 මහා වර්ගය
05 සාමඤ්‌ඤ වර්ගය
(6) 1 ඛේම වර්ගය
(7) 2 සතිපට්‌ඨාන වර්ගය
(8) 3 සම්‌මප්‌පධාන වර්ගය
(9) 4 ඉද්‌ධිපාද වර්ගය
(10) 5 රාගාදිපෙය්‍යාලය

********

දසක නිපාතය

01 ආනිසංස වර්ගය
02 නාථ වර්ගය
03 මහා වර්ගය
04 උපාලි වර්ගය
05 අක්‌කෝස වර්ගය
(6) 1 සචිත්‌ත වර්ගය
(7) 2 යමක වර්ගය
(8) 3 ආකඞ්‌ඛ වර්ගය
(9) 4 ථෙර වර්ගය
(10) 5 උපාලි වර්ගය
(11) 1 සමණසඤ්‌ඤා වර්ගය
(12) 2 පච්‌චෝරෝහණී වර්ගය
(13) 3 පරිශුද්‌ධ වර්ගය
(14) 4 සාධු වර්ගය
(15) 5 අරිය වර්ගය
(16) 1 පුග්‌ගල වර්ගය
(17) 2 ජාණුස්‌සෝණි වර්ගය
(18) 3 සාධු වර්ගය
(19) 4 අරියමග්‌ග වර්ගය
(20) 5 අපරපුග්‌ගල වර්ගය
(21) 1 කරජකාය වර්ගය
(22) 2 සාමඤ්‌ඤ වර්ගය
23. රාගාදිපෙය්‍යාල

එකාදසක නිපාතය

1 නිස්‌සය වර්ගය
2 අනුස්‌සති වර්ගය
3 සාමඤ්‌ඤ වර්ගය
4 රාගාදිපෙය්‍යාලය