බුදුපියාණන් වහන්සේ බුදු මුවින් පිරිත් සජ්ඣායනා කරමින් ලංකාදීපය වටා වැඩම කළේ ඇයි

December 8, 2021
Published by: Dhamma Deepa

71 Views

 
Donations

You cannot copy content of this page