බුදුපියාණන් වහන්සේ බුදු මුවින් පිරිත් සජ්ඣායනා කරමින් ලංකාදීපය වටා වැඩම කළේ ඇයි

December 8, 2021
Published by: Dhamma Deepa

242 Views

 
Dhamma Deepa