නිවන් දැකීමට සම්බුද්ධ ශාසනයේ තමන්ට ඕන තැනින් පටන් අරගෙන පුලුවන්ද

December 10, 2021
Published by: miginda samarasinghe

220 Views

 
Dhamma Deepa