මිත්‍යාදෘෂ්ටිය සම්‍යග්දෘෂ්ටියමෙන් හුවාදක්වන යහළුවන් ඇසුර කල්පනාවෙන්
මිත්‍යාදෘෂ්ටිය සම්‍යග්දෘෂ්ටියමෙන් හුවාදක්වන යහළුවන් ඇසුර කල්පනාවෙන්

මිත්‍යාදෘෂ්ටිය සම්‍යග්දෘෂ්ටියමෙන් හුවාදක්වන යහළුවන් ඇසුර කල්පනාවෙන්

January 13, 2022
Published by: Dhamma Deepa

202 Views

 
Dhamma Deepa