ගුණය අනුව දානයේ ආනිසංස වෙනස්වන අයුරු

December 8, 2021
Published by: Dhamma Deepa

35 Views