ධම්ම නදී තිත්ථ Dhamma Nadee Thitta 52

February 22, 2022
Published by: Dhamma Deepa

501 Views

 

Download



Dhamma Nadee Thitta ධම්ම නදී තිත්ථ Ven.Koralayagama Saranathissa Thero

දේශනා 52

ධ්ර්ම දේශනාවේ දායකත්වය

දේශනාව අතරතුර සිහිපත් කරන තවත් විශේෂ කරුණු

නිල් පැහැයෙන් ඇති වචන මත Click කිරීමෙන් දේශනාව තේරුම් ගැනීම සඳහා තවත් පහසු වනු ඇත

අදහස් යෝජනා දහම් ගැටළු පහත comments එකේ සඳහන් කරන්න

   

Donations