ධම්ම නදී තිත්ථ Dhamma Nadee Thitta 37

February 20, 2022
Published by: miginda samarasinghe

649 Views

 

Mp3
Download



Dhamma Nadee Thitta ධම්ම නදී තිත්ථ Ven.Koralayagama Saranathissa Thero

දේශනා 37

ධ්ර්ම දේශනාවේ දායකත්වය

දේශනාව අතරතුර සිහිපත් කරන තවත් විශේෂ කරුණු

නිල් පැහැයෙන් ඇති වචන මත Click කිරීමෙන් දේශනාව තේරුම් ගැනීම සඳහා තවත් පහසු වනු ඇත

අදහස් යෝජනා දහම් ගැටළු පහත comments එකේ සඳහන් කරන්න

   

Dhamma Deepa