ධම්ම නදී තිත්ථ Dhamma Nadee Thitta 04

December 22, 2021
Published by: Dhamma Deepa

277 Views

 
Dhamma Nadee Thitta ධම්ම නදී තිත්ථ Ven.Koralayagama Saranathissa Thero

දේශනා 04

ස්වාමීන් වහන්සේ අසනීප තත්ත්වය නිසා දෙවැනි දේශනාව නැවත විකාශය කරන ලදී

Dhamma Deepa