දානයක් මහා දානයක් ලෙස පිරිනැමීමේදී ඔඹත් විවේචනය කර ඇති ද
දානයක් මහා දානයක් ලෙස පිරිනැමීමේදී ඔඹත් විවේචනය කර ඇති ද

දානයක් මහා දානයක් ලෙස පිරිනැමීමේදී ඔඹත් විවේචනය කර ඇති ද

December 9, 2021
Published by: Dhamma Deepa

113 Views

 
Donations