චක්ඛුං උදපාදි Chakkun Udapaade 01

April 3, 2022
Published by: Dhamma Deepa

549 Views

 
Chakkun Udapaade චක්ඛුං උදපාදි 

මරණ සතිය Marana Sathiya 01

Ven.Koralayagama Saranathissa Thero

දේශනා 01

ධ්ර්ම දේශනාවේ දායකත්වය

දේශනාව අතරතුර සිහිපත් කරන තවත් විශේෂ කරුණු

නිල් පැහැයෙන් ඇති වචන මත Click කිරීමෙන් දේශනාව තේරුම් ගැනීම සඳහා තවත් පහසු වනු ඇත

අදහස් යෝජනා දහම් ගැටළු පහත comments එකේ සඳහන් කරන්න

   

Donations