හේමවත සුත්‍රය ඇසුරින් දේශනාකරනු ලැබූ බුදු ගුණ දේශනාව…Part 03 Ven Balangoda Radha Thero

May 29, 2021
Published by: Dhamma Deepa

567 Views

 
හේමවත සුත්‍රය ඇසුරින් දේශනාකරනු ලැබූ බුදු ගුණ දේශනාව…

Ven Balangoda Radha Thero   Part 03

2019 ක් වූ දුරැතු මස 12 වන ශනි දින
සපරගමු පුරවරයේ රත්නපුර ආනන්දමෛත්‍රෙය සංඝරාඡ විහාරයේ දී
තුන් යාමයක් පුරා හේමවත සුත්‍රය  ඇසුරින් දේශනාකරනු ලැබූ බුදු ගුණ දේශනාව…
Dhamma Deepa