හේමවත සුත්‍රය ඇසුරින් දේශනාකරනු ලැබූ බුදු ගුණ දේශනාව…Part 04 Ven Balangoda Radha Thero

May 29, 2021
Published by: Dhamma Deepa

411 Views

 
හේමවත සුත්‍රය ඇසුරින් දේශනාකරනු ලැබූ බුදු ගුණ දේශනාව…

Ven Balangoda Radha Thero  Part 04

ශ්‍රී ; බු ; ව 2562 / 2019 ක් වු දුරැතු මස 12 වන ශනි දින සපරගමු පුරවරයේ රත්නපුර ආනන්දමෛත්‍රෙය සංඝරාඡ විහාරයේ දි

තුන්යත්ම රාතුියක් පුරාවට හේමවත සුත්‍රය  ඇසුරින් සිදුකළ අසිරිමත් බුදු ගුණ දේශනාව . . .!!

 

Dhamma Deepa