බුද්ධාභිවන්දනා බුදු ගුණ දේශනාව ( 01 කොටස ) Ven Balangoda Radha Thero

May 28, 2021
Published by: Dhamma Deepa

750 Views

 
2019 / 12 / 28

වන දින රැවන්වැලි මහා සෑ අබියස තුන් යාමයක් පුරා පැවති

බුද්ධාභිවන්දනා ඓතිහාසික අසිරිමත් බුදුගුණ දේශනාව ( 01 කොටස )

පූජ්‍ය බලංගොඩ රාධ ස්වාමීන් වහන්සේ

Dhamma Deepa