බුදුපියාණන් වහන්සේට ඔබ මෙතෙක් කල් පූජා කලේ මෙහෙමද

December 8, 2021
Published by: Dhamma Deepa

60 Views

 
සම්පූර්ණ දේශනාව Link

Donations

You cannot copy content of this page