හේමවත සුත්‍රය ඇසුරින් දේශනාකරනු ලැබූ බුදු ගුණ දේශනාව…Part 01 Ven Balangoda Radha Thero

May 29, 2021
Published by: Dhamma Deepa

531 Views

 
අසිරිමත් බුදු ගුණ දේශනාව

හේමවත සුත්‍රය ඇසුරින්

Part 01    ven balangoda radha thero

ශ්‍රී.බු.ව 2562 / 2019 ක් වූ දුරැතු මස 12 වන ශනි දින සපරගමු පුරවරේ රත්නපුර ආනන්දමෛත්‍රෙය සංඝරාඡ විහාාරායේ දි

පිනැති පූඡනීය බලංගොඩ රාධ ස්වමීන්වහන්සේ විසින් තුන්යමි රාත්‍රියක් පුරාවට පූඡනීය මහා සංඝරත්නය පිරිවරා දස දහස් සැදැහැති දතත්ගේ සාධුතාද මැද ‌

හේමවත සුත්‍රය ඇසුරින් ‌දේශනා කරනු ලැබූ ‌ අසිරිමත් බුදු ගුණ ‌දේශනාව

Dhamma Deepa