( 02 ) මියුගුණ සෑ අභියස සාරිපුත්ත සුත්‍රය ඇසුරින් පැවති බුදු ගුණ දේශතාව

May 28, 2021
Published by: Dhamma Deepa

510 Views

 
( 02 ) මියුගුණ සෑ අභියස සාරිපුත්ත සුත්‍රය ඇසුරින් පැවති බුදු ගුණ දේශතාව

Ven Balangoda Radha Thero

Dhamma Deepa