සිත දියුණු කිරීම | Nauyane Ariyadhamma Maha Thero

May 30, 2021
Published by: Dhamma Deepa

647 Views

 

Mp3
Downloadසිත දියුණු කිරීම

Nauyane Ariyadhamma Maha Thero

Most Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero

අතීපුජනීය නා උයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ

 

Dhamma Deepa