සිත දියුණු කිරීම | Nauyane Ariyadhamma Maha Thero

May 30, 2021
Published by: Dhamma Deepa

129 Views

 

Downloadසිත දියුණු කිරීම

Nauyane Ariyadhamma Maha Thero

Most Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero

අතීපුජනීය නා උයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ

 

Donations
You cannot copy content of this page