සිත දියුණු කිරීම | Nauyane Ariyadhamma Maha Thero

May 30, 2021
Published by: danacham

50 Views

 

Downloadසිත දියුණු කිරීම

Nauyane Ariyadhamma Maha Thero

Most Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero

අතීපුජනීය නා උයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ