පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි විවාදාපන්න ධර්ම 01 Viwadapanna Darma Ven. Thalgamuwe Sudheerananda thero
පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි විවාදාපන්න ධර්ම 01 Viwadapanna Darma Ven. Thalgamuwe Sudheerananda thero

විවාදාපන්න ධර්ම දේශනා 16 Ven. Thalgamuwe Sudheerananda thero

June 16, 2021
Published by: Dhamma Deepa

183 Views

 

Downloadපූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි

විවාදාපන්න ධර්ම දේශනා 16

Viwadapanna Darma

Ven. Thalgamuwe Sudheerananda thero

Donations