ලලාට දාතුන්වහන්සේ විස්තරය .සේරුවිල මහා සෑය අභියසදී සිදුකල ධර්ම දේශනාව
ලලාට දාතුන්වහන්සේ විස්තරය .සේරුවිල මහා සෑය අභියසදී සිදුකල ධර්ම දේශනාව

Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero සේරුවිල මහා සෑ වරුන

June 18, 2021
Published by: Dhamma Deepa

355 Views

 

Mp3
Download සේරුවිල මහා සෑය අභියසදී සිදුකල ධර්ම දේශනාව

 

Dhamma Deepa